محصولات

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IT1

HD1080P EXIR Bullet Camera
5,460,000 ریال

دوربین دام 5.0مگاپیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CE56H1T-ITME

5MP HD EXIR Turret Camera
7,170,000 ریال

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل توربو اچ دی هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IR

HD 1080P IR Bullet Camera
4,610,000 ریال

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل توربو اچ دی هایک ویژن

DS-2CE56D0T-IRMM

HD 1080p Indoor IR Dome Camera
4,100,000 ریال

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CE56D0T-IR

HD1080P IR Turret Camera
4,270,000 ریال

دوربین بولت 2.0مگاپیکسل هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IT3

HD1080P EXIR Bullet Camera
5,640,000 ریال

دوربین بولت 2.0 مگا پیکسل هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IT5

HD1080P EXIR Bullet Camera
6,900,000 ریال

دوربین بولت لنزمتغیر 2.0 مگاپیکسل هایک ویژن

DS-2CE16D1T-(A)VFIR3

HD1080P Outdoor Vari-focal IR Bullet Camera
10,920,000 ریال

دوربین دام لنزمتغیر 2.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE56D1T-(A)VFIR3

HD1080P Vari-focal IR Turret Camera
10,920,000 ریال

دوربین بولت 2.0مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE16D0T-WL5

HD 1080p White Supplement Light Bullet Camera
7,850,000 ریال

دوربین دام 2.0مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE56D7T-IT3Z

HD1080P WDR Motorized VF EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگا پیکسل استارلایت هایک ویژن

DS-2CE16D8T-IT

2MP Ultra Low-Light EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 2.0مگاپیکسل توربوهایک ویژن(استارلایت)

DS-2CE56D8T-ITM

2MP Ultra Low-Light EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن(استارلایت)

DS-2CE56D8T-IT1

2MP Ultra Low-Light EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0مگاپیکسل توربوهایک ویژن(استارلایت)

DS-2CE16D8T-IT3

2MP Ultra Low-Light EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت لنزمتغیر 2.0 مگاپیکسل هایک ویژن(استارلایت)

DS-2CE16D8T-IT3Z

2MP Ultra Low-Light VF EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن(استارلایتPOC)

DS-2CE16D8T-ITE

2MP Ultra Low-Light PoC EXIR Bullet Camera
6,830,000 ریال

دوربین دام 2.0مگاپیکسل توربوهایک ویژن(استارلایتPOC)

DS-2CE56D8T-ITME

2MP Ultra Low-Light PoC EXIR Turret Camera
6,830,000 ریال

دوربین بولت 2.0مگاپیکسل توربوهایک ویژن(استارلایتPOC)

DS-2CE16D8T-IT3E

2MP Ultra Low-Light PoC EXIR Bullet Camera
8,190,000 ریال

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل توربو هایک ویژن(استارلایت POC)

DS-2CE56D8T-IT1E

2MP Ultra Low-Light PoC EXIR Turret Camera
7,170,000 ریال

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE56D0T-IT3

HD1080P EXIR Turret Camera
5,640,000 ریال

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE56D0T-IT1

HD1080P EXIR Turret Camera
5,460,000 ریال

دوربین بولت 3.0 مگاپیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CE16F1T-IT

3MP EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 3.0مگاپیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CE16F1T-IT1

3MP EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 3.0 مگا پیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CE16F1T-IT3

3MP EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 3.0 مگا پیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE16F1T-IT5

3MP EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت موتورایز 3.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE16F7T-IT3Z

3.0MP Motorized VF EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 3.0 مگا پیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CE56F1T-ITM

3MP EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 3.0مگا پیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CE56F1T-IT1

3MP EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 3.0مگا پیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE56F1T-IT3

3MP EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین دام موتورایز 3.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE56F7T-IT3Z

3MP WDR Motorized VF EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین فیش آی 5.0 مگاپیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CC52H1T-FITS

HD 5MP IR Fisheye Camera
24,570,000 ریال

دوربین بولت 5.0 مگا پیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CE16H1T-IT

5MP HD EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 5.0 مگاپیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CE16H1T-IT3

5MP HD EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت5.0مگاپیکسل توربوهایک ویژن (POC)

DS-2CE16H1T-ITE

5MP HD EXIR PoC Bullet Camera
7,170,000 ریال

دوربین بولت 5.0مگاپیکسل توربو هایک ویژن(POC)

DS-2CE16H1T-IT1E

5MP HD EXIR PoC Bullet Camera
8,190,000 ریال

دوربین دام5.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE56H1T-IT1E

5MP HD EXIR Turret Camera
8,190,000 ریال

دوربین دام 5.0مگاپیکسل توربو هایک ویژن(POC)

DS-2CE56H1T-IT3E

5MP HD EXIR POC Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین دام موتورایز 5.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن(POC)

DS-2CE56H1T-IT3ZE

5MP HD Motorized VF EXIR PoC Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت5.0مگاپیکسل توربو هایک ویژن(POC)

DS-2CE16H1T-IT3E

5MP HD EXIR PoC Bullet Camera
8,900,000 ریال

دوربین دام 5.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE56H0T-IT3ZF

5MP Turret Camera
12,970,000 ریال

دوربین بولت 8.0 مگاپیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CE18U8T-IT3

4K Ultra-Low Light Bullet Camera
20,480,000 ریال

دوربین دام 8.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن

DS-2CE78U8T-IT3

4K Ultra-Low Light Turret Camera
19,460,000 ریال

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل هایک ویژن

DS-2CE56D0T-IRM

HD 1080p Indoor IR Dome Camera
4,610,000 ریال

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2020F-I

2MP IR Bullet Network Camera
12,630,000 ریال

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2120F-I

2MP Dome Network Camera
12,630,000 ریال

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن(صدادار)

DS-2CD2120F-IS

IR Fixed Dome Network Camera
تماس بگیرید

دوربین کیوب 2.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2420F-IW

2MP IR Cube Network Camera
12,630,000 ریال

دوربین مینی دام 2.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2520F

2MP Mini Dome Network Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت لنز متغیر 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2620F-I

2MP Vari-focal Bullet Network Camera
تماس بگیرید

دوربین دام لنزمتغیر 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2720F-I

2MP Vari-focal Dome Network Camera
22,530,000 ریال

دوربین مینی گردان 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن(PT)

DS-2CV2Q21FD-IW

2MP Network PT Camera
16,050,000 ریال

دوربین کیوب 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CV2U21FD-IW

2MP Network Cube Camera
12,630,000 ریال

دوربین بولت 4.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2042WD-I

4MP IR Bullet Network Camera
17,800,000 ریال

دوربین دام 4.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2142FWD-I

4MP WDR Fixed Dome Network Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 4.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن(صدادار)

DS-2CD2142FWD-IS

4MP WDR Fixed Dome Network Camera
19,290,000 ریال

دوربین دام 4.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن(WDR)

DS-2CD2342WD-I

4MP WDR EXIR Turret Network Camera
20,820,000 ریال

دوربین فیش آی 4.0مگاپیکسل توربو هایک ویژن

DS-2CD2942F-IS

4MP Mini Fisheye Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 4.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2T42WD-I8

4MP EXIR Network Bullet Camera
22,700,000 ریال

دوربین بولت 5.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2052-I

5MP Network Bullet Camera
22,700,000 ریال

دوربین دام 5.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن(صدادار)

DS-2CD2152F-IS

5MP Network Dome Camera
23,890,000 ریال

دوربین دام 5.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2352-I

5MP EXIR CMOS Outdoor Network Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 5.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2T52-I5

5MP Network Bullet Camera
24,920,000 ریال

دوربین 5.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن(Mini PT)

DS-2CD2F52F-IS

5MP Mini PT Network Camera
تماس بگیرید

دوربین مینی فیش آی 5.0مگاپیکسل هایک ویژن

DS-2CD2955FWD-IS

5MP Network Fisheye Camera
56,800,000 ریال

دوربین بولت 4.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2043G0-I

4MP IR Fixed Bullet Network Camera
16,210,000 ریال

دوربین دام 4.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

(DS-2CD2143G0-I(S

4MP IR Fixed Dome Network Camera
17,750,000 ریال

دوربین بولت 4.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2T43G0-I5

4MP IR Fixed Bullet Network Camera
18,940,000 ریال

دوربین بولت 4.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD1043G0-I

4MP IR Network Bullet Camera
13,310,000 ریال

دوربین دام 4.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD1143G0-I

4MP IR Network Dome Camera
14,000,000 ریال

دوربین بولت 4.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD1643G0-I

4 4MP EXIR VF Bullet Network Camera
23,890,000 ریال

دوربین دام لنزمتغیر 4.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD1743G0-I

4MP VF Network Bullet Camera
23,890,000 ریال

دوربین بولت 6.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2063G0-I

6MP IR Fixed Bullet Network Camera
19,460,000 ریال

دوربین دام 6.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

(DS-2CD2163G0-I(S

6MP IR Fixed Dome Network Camera
21,160,000 ریال

دوربین بولت 6.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2T63G0-I5

6MP IR Fixed Bullet Network Camera
22,190,000 ریال

دوربین بولت 6.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2T63G0-I8

6MP IR Fixed Bullet Network Camera
23,550,000 ریال

دوربین بولت 8.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2083G0-I

8MP(4K) IR Fixed Bullet Network Camera
22,870,000 ریال

دوربین دام 8.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

(DS-2CD2183G0-I(S

8MP(4K) IR Fixed Dome Network Camera
24,920,000 ریال

دوربین بولت 8.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2T83G0-I5

8MP(4K) IR Fixed Bullet Network Camera
26,620,000 ریال

دوربین بولت 8.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2T83G0-I8

8MP(4K) IR Fixed Bullet Network Camera
27,990,000 ریال

دستگاه ضبط تصاویر هایک ویژن(DVR)

DS-7204HQHI-K1

Turbo HD DVR
11,680,000 ریال

دستگاه ضبط تصاویر4 کاناله هایک ویژن(5.0MP)

DS-7204HUHI-K1

Turbo HD DVR
17,690,000 ریال

دستگاه ضبط توربو (DVR)

DS-7204HUHI-K1/P

Turbo HD DVR
20,520,000 ریال

دستگاه ضبط توربو (DVR)

DS-7204HTHI-K1

Turbo HD DVR
25,470,000 ریال

دستگاه ضبط تصاویر8 کاناله هایک ویژن(5.0MP)

DS-7208HUHI-K1

Turbo HD DVR
26,890,000 ریال

دستگاه ضبط توربو (DVR)

DS-7208HUHI-K2/P

Turbo HD DVR
37,860,000 ریال

دستگاه ضبط توربو (DVR)

DS-7208HTHI-K2

Turbo HD DVR
49,530,000 ریال

دستگاه ضبط تصاویرهایک ویژن (DVR)

DS-7216HQHI-K1

Turbo HD DVR
32,520,000 ریال

دستگاه ضبط تصاویر16 کاناله هایک ویژن(5.0MP)

DS-7216HUHI-K2

Turbo HD DVR
53,770,000 ریال

مانیتور (NVR ALLI ONE)

DS-7600NI-E1/A

DS-7600NI-E1/A All-in-One NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 4 کاناله تحت شبکه هایک ویژن(5.0MP/POE)

DS-7604NI-E1/4P

Embedded Plug & Play NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 4 کاناله تحت شبکه هایک ویژن(4K)

DS-7604NI-K1

Embedded 4K NVR
14,860,000 ریال

دستگاه ضبط تصاویر 4 کاناله تحت شبکه هایک ویژن(4K/POE)

DS-7604NI-K1/4P

Embedded 4K NVR
20,170,000 ریال

دستگاه ضبط تصویر 4 کانال تحت شبکه هایک ویژن

DS - 7604NI-E1

NVR Network Video Recorder
12,390,000 ریال

دستگاه ضبط تحت شبکه هایک ویژن

DS-7604NI-Q1

4ch Embedded Plug & Play NVR
14,860,000 ریال

دستگاه ضبط تحت شبکه هایک ویژن

7604NI-Q1/4P

4ch Embedded Plug & Play POE NVR
20,170,000 ریال

دستگاه ضبط تصاویر هایک ویژن (NVR)

DS-7104NI-E1/M

DS-7100NI-E1/M SERIES NVR
10,580,000 ریال

دستگاه ضبط تصاویر8 کاناله تحت شبکه هایک ویژن(5.0MP)

DS-7608NI-E2

Embedded NVR
17,340,000 ریال

دستگاه ضبط تصاویر 8 کاناله تحت شبکه هایک ویژن(4K)

DS-7608NI-K2

Embedded 4K NVR
21,230,000 ریال

دستگاه ضبط تصاویر هایک ویژن (NVR)

DS-7108NI-E1/V/W

Embedded Mini Wifi NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تحت شبکه هایک ویژن

DS-7608NI-Q1

Embedded 8 channel NVR
20,000,000 ریال

دستگاه ضبط تحت شبکه هایک ویژن

DS-7608NI-Q1/8P

8ch Embedded Plug & Play POE NVR
32,000,000 ریال

دستگاه ضبط تصاویر16کاناله تحت شبکه هایک ویژن(5.0MP)

DS-7616NI-E2

Embedded NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر16کاناله تحت شبکه هایک ویژن (5.0MP/POE)

DS-7616NI-E2/16P

Embedded Plug & Play NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 16 کاناله تحت شبکه هایک ویژن(4K/POE)

DS-7616NI-K2/16P

Embedded Plug & Play 4K NVR
44,220,000 ریال

دستگاه ضبط تصاویر 16 کاناله تحت شبکه هایک ویژن

DS-7716NI-E4

Embedded NVR
37,500,000 ریال

دستگاه ضبط تصاویر16کاناله تحت شبکه هایک ویژن(5.0MP/POE)

DS-7716NI-E4/16P

Embedded NVR
58,020,000 ریال

دستگاه ضبط تصاویر16کاناله تحت شبکه هایک ویژن(4K/POE)

DS-7716NI-K4/16P

Embedded Plug & Play 4K NVR
65,800,000 ریال

دستگاه ضبط تحت شبکه هایک ویژن

DS-7616NI-Q1

Embedded 16 channel NVR
21,000,000 ریال

دستگاه ضبط تحت شبکه هایک ویژن

DS-7616NI-Q2/16P

16ch Embedded Plug & Play POE NVR
44,220,000 ریال

دستگاه ضبط تصاویر هایک ویژن (NVR)

DS-7716NI-K4

Embedded 4K NVR
46,350,000 ریال

دستگاه ضبط تصاویر 32 کاناله تحت شبکه هایک ویژن(4K)

DS-7732NI-K4

Embedded 4K NVR
58,370,000 ریال

دستگاه ضبط تصاویر 32 کاناله تحت شبکه هایک ویژن(4K/POE)

DS-7732NI-K4/16P

Embedded Plug & Play 4K NVR
77,120,000 ریال

دستگاه ضبط تصاویر32 کاناله تحت شبکه هایک ویژن(5.0MP/POE)

DS-7732NI-E4/16P

Embedded Plug & Play NVR
56,970,000 ریال

دستگاه ضبط تصاویر هایک ویژن (NVR)

DS-7732NI-K4/16P

Embedded Plug & Play 4K POE NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر هایک ویژن (NVR)

DS-7732NI-E4

Embedded Plug & Play NVR
49,180,000 ریال

دوربین اسپید دام 2.0 مگاپیکسل(PTZ)

(DS-2AE5223TI-A (24VAC

HD 1080P Turbo IR PTZ Dome Camera
98,130,000 ریال

دوربین اسپید دام 2.0مگاپیکسل توربو اچ دی هایک ویژن(PTZ)

(DS-2AE7230TI-A (24VAC

HD 1080P Turbo IR PTZ Dome Camera
125,600,000 ریال

دوربین اسپید دام 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن(PTZ)

DS-2DE4220IW-DE

2MP 20X Network IR PTZ Dome Camera
67,510,000 ریال

دوربین 2.0 مگاپیکسل اسپیددام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2DE5220IW-AE

2MP 20X Network IR PTZ Dome Camera
112,260,000 ریال

دوربین اسپید دام 2مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن(PTZ)

DS-2DE5230W-AE

2MP 30× Network Speed Dome
116,970,000 ریال

دوربین اسپید دام .2مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2DE7220IW-AE

2MP 20X NetworkIR PTZ Dome Camera
117,750,000 ریال

دوربین اسپید دام 2مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن (PTZ)

DS-2DE7230IW-AE

2MP 30× Network IR Speed Dome
136,200,000 ریال

دوربین اسپید دام 3.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن(PTZ)

DS-2DE7320IW-AE

E Series 3 MP HD IR Network Speed Dome
134,240,000 ریال

دوربین 3 مگاپیکسل اسپیددام تحت شبکه هایک ویژن (ptz)

DS-2DE7330IW-AE

E Series 3 MP HD IR Network Speed Dome
159,750,000 ریال

دوربین اسپید دام 4.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن(PTZ)

DS-2DE7420IW-AE

E Series 4MP 20× IR Network Speed Dome
163,280,000 ریال

دوربین اسپید دام 4 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن(PTZ)

DS-2DE7430IW-AE

E Series 4MP 30× IR Network Speed Dome
186,830,000 ریال

دوربین اسپید دام 5 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن(PTZ)

DS-2DE7530IW-AE

E Series 5MP 30× IR Network Speed Dome
203,320,000 ریال

دوربین اسپیدام .2 مگا پیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS - 2DE4A220IW - DE

2MP Network IR PTZ Camera
2 ریال

دوربین پانو ویو 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن (PTZ)

DS-2PT3326IZ-DE3

PanoVu Mini Series 2MP 4× Network PTZ Camera
70,000,000 ریال

تستر دوربین

IPC-4300H

4.3 inch IPC Camera Tester
تماس بگیرید

کابل تحت شبکه هایک ویژن (Cat5e)

DS-1LN5E-S

UTP CAT 5E Network Cable
تماس بگیرید

کابل تحت شبکه هایک ویژن (Cat.6)

DS-1LN6-UU

UTP CAT 6 Network Cable
تماس بگیرید

تستر دوربین

DS-TT-X41T-tester

Hikvision DS-TT-X41T 7" HD-TVI Test Monitor With Utc Control, HDMI, Turbo HD, CVBS, VGA Connection
تماس بگیرید

پاور آداپتور 12V 1A

Power Adapter-12V/1A Hikvision

DSA-12PFG-12 EU 12V 1A 2.1
تماس بگیرید

کیبورد

DS-1005KI

DS - 1005 K I USB Keyboard
34,130,000 ریال

کیبورد

DS-1100KI

DS-1100KI Network Keyboard
100,760,000 ریال

پایه اسپید دام

DS-1602ZJ

Wall Mount Bracket Indoor/Outdoor
2,910,000 ریال

پایه اسپید دام

DS-1661ZJ

Pendent Mounting Bracket In/Outdoor
3,090,000 ریال

پایه اسپید دام

DS-1662ZJ

Pendent Mount Bracket
3,430,000 ریال

پایه اسپید دام

DS-1663ZJ

Ceiling Mount ing Bracket In door /Outdoor
1,370,000 ریال

پایه اسپید دام

DS-1602ZJ-pole

Vertical Pole Mount Bracket
4,440,000 ریال

پایه اسپید دام

DS-1693ZJ

Wall Mount Bracket for Positioning System
تماس بگیرید

پایه اسپید دام

DS-1697ZJ

Anticorrosive Wall Mounting Bracket
تماس بگیرید

پایه اسپید دام

DS-1681ZJ

Hikvision Dahua ball camera 7512 7612 auminum bracket connector
تماس بگیرید

پایه اسپید دام

DS-1605ZJ

Wall Mounting Bracket for 4 - inch PTZ Camera
3,430,000 ریال

پایه اسپید دام

DS-1671ZJ-SD11

In- Ceiling Mounting Bracket for 4 -inch PTZ Camera
2,390,000 ریال

پایه اسپید دام

DS-1280ZJ-SD11

Junction Box for 4-inch PTZ Camera
1,890,000 ریال

پایه اسپید دام

DS-2601ZJ

Wall mount for iDS-2PT9122IX-D/S
تماس بگیرید

دوربین بولت 8.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2085FWD-I

4K IR Fixed Bullet Network Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 5.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2055FWD-I

5MP IR Fixed Network Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 4.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2045FWD-I

4MP IR Fixed Bullet Network Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 3.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2035FWD-I

3MP IR Fixed Bullet Network Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2025FWD-I

2MP IR Fixed Bullet Network Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 8.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

(DS-2CD2185FWD-I(S

4K IR Fixed Dome Network Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 5.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

(DS-2CD2155FWD-I(S

5MP IR Fixed Dome Network Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 4.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

(DS-2CD2145FWD-I(S

4MP IR Fixed Dome Network Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 3.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

(DS-2CD2135FWD-I(S

3MP IR Fixed Dome Network Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

(DS-2CD2125FWD-I(S

2MP IR Fixed Dome Network Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 8.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2T85FWD-I5/I8

4K IR Fixed Bullet Network Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 5.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2T55FWD-I5/I8

5MP IR Fixed Bullet Network Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 4.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2T45FWD-I5/I8

4MP IR Fixed Bullet Network Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 3.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2T35FWD-I5/I8

3MP IR Fixed Bullet Network Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2T25FHWD-I5/I8

2MP IR Fixed Bullet Network Camera
تماس بگیرید

دوربین مینی دام 3.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

(DS-2CD2535FWD-I(W)(S

3MP IR Fixed Mini Dome Network Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 8.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2685FWD-IZS

8MP(4K) IR Vari-focal Bullet Network Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 5.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2655FWD-IZS

5MP IR Vari-focal Network Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 4.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2645FWD-IZS

4MP IR Vari-focal Bullet Network Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 3.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2635FWD-IZS

3MP IR Vari-focal Network Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2625FWD-IZS

2MP IR Vari-focal Bullet Network Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2625FHWD-IZS

2MP IR Vari-focal Bullet Network Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 8.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2785FWD-IZS

8MP(4K) IR Vari-focal Dome Network Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 5.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2755FWD-IZS

5MP IR Vari-focal Network Dome Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 4.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2745FWD-IZS

4MP IR Vari-focal Dome Network Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 3.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2735FWD-IZS

3MP IR Vari-focal Dome Network Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD2725FWD-IZS

2MP IR Vari-focal Dome Network Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 3.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS -2CD1031-I

3.0MP CMOS Network Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 3.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD1131-I

3.0MP CMOS Network Dome Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 3.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD1631FWD-I

3.0MP CMOS Vari-Focal Network Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 3.0مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD1731FWD-I

3.0MP CMOS Vari-Focal Network Dome Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD4A24FWD-IZ

2MP IR Outdoor Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD4A24FWD-IZS

2MP IR Outdoor Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت پلاک خوان 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD4A26FWD-IZS/P

2MP ANPR Ultra-Low Light Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت پلاک خوان 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD4A26FWD-IZ/P

2MP ANPR Ultra-Low Light Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت پلاک خوان 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD4A26FWD-IZS

2MP ANPR Ultra-Low Light Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 3.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

(DS-2CD4B36FWD-IZ(S

3MP Low Light Smart Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

(DS-2CD4B26FWD-IZ(S

2.0MP Ultra-Low Light Smart Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 3.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

(DS-2CD4D36FWD-IZ(S

3MP Low Light Smart Dome Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل توربوهایک ویژن

(DS-2CD4D26FWD-IZ(S

2.0MP Ultra Low Light Smart Dome Camera
تماس بگیرید

دوربین باکس 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

(DS-2CD4025FWD-(A)(P

2MP Smart IP Box Camera
تماس بگیرید

دوربین باکس 3.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

(DS-2CD4032FWD-(A

3MP WDR Box Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD4125FWD-IZ

2MP Smart IP Indoor Dome Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 6.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD4165F-IZ

6MP Smart IP Indoor Dome Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD4525FWD-IZ

2MP Smart IP Outdoor Dome Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD4526FWD-IZ

2MP Low Light Smart Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD4625FWD-IZS

2MP Smart IP Vandal-proof Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین فیش آی 5.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD6332FWD-IS

3MP WDR Fish-eye Network Camera
تماس بگیرید

دوربین فیش آی 6.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD6362F-IVS

6MP Fish-eye Network Camera
تماس بگیرید

دوربین پین هول 1.3 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD6412FWD

1.3MP WDR Pinhole Covert Network Camera
تماس بگیرید

دوربین فیش آی 1.3 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

iDS-2CD6412FWD/C

1.3MP WDR Pinhole Covert Network Camera
تماس بگیرید

دوربین گردان 4.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن(PTZ)

(DS-2DF8436I5X-AEL(W

4MP 36× Network Laser Speed Dome
تماس بگیرید

دوربین گردان 4.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن(PTZ)

DS-2DF8436IX-AELW

4MP 36× Network IR Speed Dome
تماس بگیرید

دوربین گردان 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن(PTZ)

(DS-2DF8250I5X-AEL(W

2MP 50× Network IR Speed Dome
تماس بگیرید

دوربین گردان 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن(PTZ)

(DS-2DF8225IH-AEL(W

DarkfighterX 2MP 25× IR Network Speed Dome
تماس بگیرید

دوربین گردان 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن(PTZ)

DS-2DF8236IX-AELW

2MP 36× Network IR Speed Dome
تماس بگیرید

دوربین گردان 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن(PTZ)

DS-2DF6225X-AEL

2MP 25× Network Speed Dome
تماس بگیرید

دوربین گردان 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

DS-2DF5225X-AEL

2MP 25× Network Speed Dome
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 64/32 کاناله تحت شبکه هایک ویژن

DS-9632/64NI-I16

Embedded 4K NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 64/32 کاناله تحت شبکه هایک ویژن

DS-96/32/64NI-I8

Embedded 4K NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر32/16 کاناله تحت شبکه هایک ویژن

DS-8632/16NI-K8

Embedded 4K NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 16 کاناله توربو اچ دی هایک ویژن

DS-7316HUHI-K4

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 32 کاناله توربو اچ دی هایک ویژن

DS-7332HUHI-K4

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایلوک

IPC-B620H-Z

2MP EXIR VF Bullet Network Camera
تماس بگیرید

دوربین لنزمتغیر 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایلوک

IPC-B620H-V

2MP EXIR VF Bullet Network Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایلوک

IPC-B220-D

2.0MP ICR Network Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایلوک

IPC-B220

2.0MP ICR Network Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایلوک

IPC-B120H

2.0MP CMOS Network Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین دام لنزمتغیر 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایک ویژن

IPC-D620H-Z

2.0MP VF Network Dome Camera
تماس بگیرید

دوربین لنز متغیر 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایلوک

IPC-D620H-V

2.0MP VF Network Dome Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایلوک

IPC-T220H

2.0MP IR Network Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایلوک

IPC-D120H

2.0MP IR Network Dome Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایلوک

IPC-T120-D

2.0MP CMOS Network Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایلوک

IPC-T120

2.0MP CMOS Network Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 4.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایلوک

PC-B640H-Z

4MP EXIR VF Bullet Network Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 4.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایلوک

IPC-B640H-V

4MP EXIR VF Bullet Network Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 4.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایلوک

IPC-B140H

4.0MP IR Network Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 4.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایلوک

IPC-D640H-Z

4.0MP VF Network Dome Camera
تماس بگیرید

دوربین دام لنز متغیر 4.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایلوک

IPC-D640H-V

4.0MP VF Network Dome Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 4.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایلوک

IPC-T240H

4.0MP CMOS Network Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 4.0 مگاپیکسل تحت شبکه هایلوک

IPC-D140H

4.0MP IR Network Dome Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت لنز متغیر 2.0 مگاپیکسل توربو هایلوک

THC-B320-VF

2MP EXIR VF Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 2.0 مگا پیکسل توربو هایلوک

THC-T120-M

2MP EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 2.0 مگاپیکسل توربو هایلوک

THC-B220-M

2MP EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل توربو هایلوک

THC-B120-P

2MP EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل توربو هایلوک

THC-T220-P

2MP EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل توربو هایلوک

THC-T120-P

2MP EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل توربو هایلوک

THC-T120

2MP EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین دام لنز متغیر 2.0 مگاپیکسل توربو هایلوک

THC-T320-VF

2MP EXIR VF Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین دام لنز متغیر 2.0 مگاپیکسل توربو هایلوک

THC-D320-VF

2MP EXIR VF Dome Camera
تماس بگیرید

دوربین دام لنز متغیر 4.0 مگاپیکسل توربو هایلوک

THC-D340-VF

4MP EXIR VF Dome Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 4.0 مگا پیکسل توربو هایلوک

THC-T340-VF

4MP EXIR VF Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 4.0 مگاپیکسل توربو هایلوک

THC-B240-M

4MP EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 4.0 مگاپیکسل توربو هایلوک

THC-B240

4MP EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 4.0 مگاپیکسل توربو هایلوک

THC-B140-M

4MP EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت 4.0 مگاپیکسل توربو هایلوک

THC-B140-P

4MP EXIR Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 2.0 مگاپیکسل توربو هایلوک

THC-T220-M

2MP EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 4.0 مگاپیکسل توربو هایلوک

THC-T240-M

4MP EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 4.0 مگاپیکسل توربو هایلوک

THC-T240-P

4MP EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 4.0 مگاپیکسل توربو هایلوک

THC-T140-M

4MP EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 4.0 مگاپیکسل توربو هایلوک

THC-T140

4MP EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 4.0 مگاپیکسل توربو هایلوک

THC-T140-P

4MP EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دوربین بولت لنز متغیر 4.0 مگا پیکسل توربو هایلوک

THC-B340-VF

4MP EXIR VF Bullet Camera
تماس بگیرید

دوربین دام 4.0 مگاپیکسل توربو هایلوک

THC-T140

4MP EXIR Turret Camera
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 4 کاناله توربو هایلوک

DVR-204U-F1

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 4 کاناله توربو هایلوک

DVR-204Q-F1

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 4 کاناله توربو هایلوک

DVR-204G-F1

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 8 کاناله تحت شبکه هایلوک(POE)

NVR-208MH-C/8P

Embedded NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 8 کاناله توربو هایلوک

DVR-208U-F1

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضیط تصاویر 8 کاناله توربو هایلوک

DVR-208Q-F2

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 8 کاناله توربو هایلوک

DVR-208Q-F1

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 8 کاناله توربو هایلوک

DVR-208G-F1

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 8 کاناله توربو هایلوک

DVR-208-F2

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 16 کاناله تحت شبکه هایلوک(POE)

NVR-216MH-C/16P

Embedded NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 16 کاناله تحت شبکه هایلوک

NVR-216MH-C

Embedded NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 16 کاناله توربو هایلوک

DVR-216U-F2

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 16 کاناله توربو هایلوک

DVR-216Q-F2

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 16 کاناله توربو هایلوک

DVR-216Q-F1

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 16 کاناله توربو هایلوک

DVR-216G-F1

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 16 کاناله توربو هایلوک

DVR-216G-F2

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 16 کاناله توربو هایلوک

DVR-116G-F1

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 4 کاناله تحت شبکه هایلوک

NVR-104-C

Embedded NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 4 کاناله تحت شبکه هایلوک(POE)

NVR-104MH-C/4P

Embedded NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 4 کاناله تحت شبکه هایلوک(POE)

NVR-108-B/8P

Embedded NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 4 کاناله تحت شبکه هایلوک

NVR-104-B

Embedded NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 8 کاناله تحت شبکه هایلوک

NVR-208MH-C

Embedded NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 16 کاناله تحت شبکه هایلوک

NVR-116MH-C

Embedded NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 8 کاناله تحت شبکه هایلوک

NVR-108MH-C

Embedded NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر8 کاناله تحت شبکه هایلوک(ٍٍPOE)

NVR-108MH-C/8P

Embedded NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 8 کاناله تحت شبکه هایلوک

NVR-108-B

Embedded NVR
تماس بگیرید